artykuł nr 1

Uchwała Nr 214/XXV/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2020

Uchwała Nr 214/XXV/2020
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie dotacji przedmiotowej na rok 2021 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach -Samorządowego Zakładu Budżetowego.

Na podstawie art.219 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.869, z późn. zm.) oraz art.10 ust.1 pkt.1 i ust.5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 176) w związku  z art.4¹ ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2277).

Rada Gminy Kłomnice, uchwala co następuje:

1. Uchwala się miesięczną stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na rok 2021 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach - Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu, w wysokości 690,10 zł na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum.

2. Kalkulację wysokości dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach w 2021 roku przedstawia załącznik nr.1 do uchwały.

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

4. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 roku.

Załączniki:
Załącznik16 KB