artykuł nr 1

Uchwała Nr 213/XXV/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2020

Uchwała Nr 213/XXV/2020
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłomnice

Na podstawie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm. )i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 611 z późn.zm.)

Rada Gminy Kłomnice:

uchwala:

§ 1. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłomnice wg załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 154/XXVII/04 Rady Gminy w Kłomnicach z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki:
Załącznik 24 KB