artykuł nr 1

Uchwała Nr 212/XXV/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2020

Uchwała Nr 212/XXV/2020
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie podjęcia przez Gminę Kłomnice działalności w zakresie telekomunikacji

Na podstawie art. 3 ust.5 w związku z art. 3 ust.1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tj.Dz.U. z 2019 r. poz. 2410 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 156.XXV.2016 z dnia 21.07.2016 r.

Rada Gminy Kłomnice

uchwala co następuje:

§ 1. Gmina Kłomnice wcelu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej podejmuje się wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji obejmującą:

1) budowę lub eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz nabywanie praw do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych;

2) dostarczenie sieci telekomunikacyjnych lub zapewnienie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej;

3) świadczenie, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, usług na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych, użytkowników końcowych- w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług telekomunikacyjnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Gminy Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na podstawie obowiązujących przepisów prawa Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 695.) oraz Ustawadnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) powołały Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, które jest kontynuacją współpracy rozpoczętej na etapie realizacji projektu. Powołanie ww. Stowarzyszenia było również warunkiem  wynikającym z zakończonej decyzją z dnia 29.08.2013 r. notyfikacji projektu z Komisją Europejską [SA.34932 (2012/N)] oraz potrzebą dalszego rozwoju gmin i wybudowanej infrastruktury.  Organy właścicieli infrastruktury wykonanej w ramach projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" postanowiły powołać ww. podmiot, którego głównym celem jest zarządzanie i utrzymywanie wybudowanej infrastruktury. Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 33 Jednostki Samorządu Terytorialnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, a główne działania ukierunkowane są na wspomniane wcześniej zarządzanie infrastrukturą oraz udostępnianie sieci i usług dla potrzeb własnych zrzeszonych Jednostek Samorządu Terytorialnego.

  Zgodnie z zapisami Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 29.08.2013 r. w sprawie pomocy państwa SA34932(2012/N) – Sieć szerokopasmowa w regionie częstochowskim (Notyfikacja w rozumieniu art. 297 TFUE) podjęto działania zmierzające do wyboru Operatora Infrastruktury. Brak zainteresowania ze strony Operatorów Telekomunikacyjnych oraz wpływ uwarunkowań rynkowych i zmian jakie nastąpiły na rynku w regionie częstochowskim od dnia wydania ww. Decyzji Komisji Europejskiej uniemożliwiają zapewnienie efektywnego dostępu przedsiębiorcą telekomunikacyjnym do zasobów sieci na terenie Gminy Kłomnice. Ograniczenia związane z brakiem Operatora Infrastruktury wpływają na zapewnienie mieszkańcom, przedsiębiorcom na terenie Gminy Kłomnice efektywnego dostępu do usług telekomunikacyjnych, które należą do zadań własnych Gminy o charakterze użyteczności publicznej Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tj. Dz.U. Z 2019 poz. 2410 z późn. zm.).

  Za zgodą Komisji Europejskiej z dnia 29 lipca 2019 r. COMP/C4/MS/zy D(2019) 095237 Stowarzyszenie będzie pełnić funkcję tymczasowego Operatora infrastruktury w celu dalszego rozwoju infrastruktury na terenie Gminy Kłomnice oraz szerszej współpracy na poziomie Stowarzyszenia. Gmina Kłomnice w efekcie będzie eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną wykonaną w ramach projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" w związku z czym konieczne jest uzyskanie  wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji.

  Na podstawie Art.3. ust 1. Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tj. Dz.U. Z 2019 poz. 2410 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego może w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej:

1) budować lub eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną i sieci telekomunikacyjne oraz nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych;

2) dostarczać sieci telekomunikacyjne lub zapewniać dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej;

3) świadczyć, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, usługi na rzecz:

a)przedsiębiorców telekomunikacyjnych,

b)podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne,

c)użytkowników końcowych – w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i 7.

Działalność, o której mowa w Art. 3 ust.1 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tj. Dz.U. Z 2019 poz. 2410 z późn. zm.), należy do zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej jednostki samorządu terytorialnego. Podstawą ww. wpisu jest art. 3 ust. 5 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tj. Dz.U. Z 2019 poz. 2410 z późn. zm.).