artykuł nr 1

Uchwała Nr 203/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.12.2020

Uchwała Nr 203/XXIV/2020
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm. ) oraz art. 223 §1, art. 244 § 2, art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Rada Gminy Kłomnice, uchwala co następuje

§ 1. Wniosek Pana S.D. z dnia 09.10.2020 dotyczący zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Kłomnice polegającej na zmianie przeznaczenia działki nr ewid. 150 obręb Pacierzów  rozpatruje się negatywnie.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice do powiadomienia Wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku poprzez przesłanie odpisu uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem z dnia 09.10.2020r. do Rady Gminy Kłomnice o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Kłomnice polegającej na zmianie przeznaczenia działki nr ewidencyjny 150, położonej w obrębie Pacierzów..

Jak wynika z treści art. 242 § 1 k.p.a. wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku. Również z treści art 18 b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że rada gminy rozpatruje wnioski oraz petycje składane przez obywateli w tym celu powołuje komisję skarg wniosków i petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 04.11.2020 r. odbyła posiedzenie, na którym zapoznała się z treścią w/w wniosku z dnia 09.10.2020r.. Po jego przeanalizowaniu Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  ustaliła, co następuje:

Wnioskodawca. złożył w dniu 09.10.2020r. wniosek o dokonanie zmiany w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłomnice. Niniejszy wniosek dotyczy zmiany przeznaczenia działki nr ewidencyjny 150, położonej w obrębie Pacierzów.

Dla terenu obejmującego obszar całej gminy Kłomnice Rada Gminy Kłomnice przyjęła uchwałę nr 307.XLI.2018 z dnia 23.03.2018r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kłomnice.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stanowi dokument określający długofalową politykę przestrzenną prowadzoną na terenie danej gminy. Jest dokumentem obligatoryjnym, sporządzanym dla terenu całej gminy. Zadaniem studium jest diagnoza stanu istniejącego w gminie na różnych płaszczyznach m.in. środowiskowej, społecznej, technicznej, kulturowej oraz wyznaczenie na tej podstawie kierunków zagospodarowania terenu, co wiąże się także z szeregiem innych wskazań wynikających z właściwości danego obszaru.

Podjęcie uchwały w sprawie studium poprzedzone było szeregiem konsultacji społecznych oraz możliwością składania wniosków przez mieszkańców. W terminach wyznaczonych w obwieszczeniach nie wpłynął żaden wniosek dot. działki 150, położonej w obrębie Pacierzów, jak również na dyskusjach publicznych nie pojawiła się osoba zainteresowana wyżej wymienioną działką.

Wobec powyższego oraz biorąc pod uwagę względy ekonomiczne Komisja Skarg Wniosków i Petycji zajęła stanowisko o negatywnym rozpatrzeniu w/w wniosku uznając za niezasadne dokonywanie zmiany studium dla działki wskazanej przez wnioskodawcę oraz wnosi o uwzględnienie ww. stanowiska przez Radę Gminy Kłomnice.

 

Rada Gminy Kłomnice podziela argumenty Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i rozpatruje wniosek negatywnie.