artykuł nr 1

Uchwała Nr 201/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.12.2020

Uchwała Nr 201/XXIV/2020
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 60/VII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 marca 2019 r.,  Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice przyjęte uchwałą Nr 307.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr 137/XVII/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27 lutego 2020 r. - nazywane dalej „Studium”.

2. Zmiana Studium zawiera:

1) ujednoliconą część tekstową, składającą się z:

a) części określającej uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego,

b) części zawierającej ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice,

c) uzasadnienia zawierającego objaśnienie przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń Studium;

2) część graficzną składającą się z:

a) ujednoliconego rysunku Studium - sporządzonego na mapie w skali 1 : 20 000, przedstawiającego w formie graficznej ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice,

b) planszy sporządzonej na mapie w skali 1 : 20 000, przedstawiającej w formie graficznej uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego.

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) ujednolicony tekst Studium - stanowiący załącznik nr 1;

2) ujednolicony rysunek Studium - stanowiący załącznik nr 2;

3) dane przestrzenne, o których jest mowa w art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – stanowiące załącznik nr 3.

§ 3. Rada Gminy Kłomnice przyjmuje do wiadomości, że do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium nie wpłynęły żadne uwagi, o których jest mowa w art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.