artykuł nr 1

Uchwała Nr 199/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.12.2020

Uchwała Nr 199/XXIV/2020
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.,poz. 713 z późn. zm.), art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r., poz.1170), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. (M.P. 2020 poz.673).

Rada Gminy Kłomnice
uchwala:

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) OD  GRUNTÓW

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu

na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m²

powierzchni, 0,90 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1ha powierzchni,   4,99 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

od 1m² powierzchni.   0,26 zł

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie

z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.z 2020r. poz. 802 z późn. zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę  o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie

tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie

nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

od 1m² powierzchni 3,28 zł

2) OD  BUDYNKÓW  LUB  ICH  CZĘŚCI

a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej,   0,77 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej od 1m² pow. użytkowej, 21,00 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² pow. użytkowej, 11,62 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu

przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające

tych świadczeń od 1m² pow. użytkowej 5,06 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

od 1m² pow. użytkowej. 4,27 zł

3) OD  BUDOWLI

2%  ich wartości określonej na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 -7 ustawy z dnia

12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr  111/XIV/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 4. 1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa  Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.