artykuł nr 1

Uchwała Nr 197/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.12.2020

Uchwała Nr 197/XXIV/2020
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2020.713 z późn.zm.) i art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tj. Dz.U.2019.2215), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 175/XXV09 Rady Gminy Kłomnice zdnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych, zmienionej uchwałą nr 103/XIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 8 lutego 2012 r., – wprowadza się następującą zmianę:

1) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy oraz nauczycielowi opiekującemu się oddziałem przedszkolnym przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 300zł miesięcznie.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 roku.

 

Uzasadnienie

Stosownie do zapisu art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U.2019.2215), organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu wysokość stawek dodatków, w tym m.in. dodatków funkcyjnych.

Wypełniając dyspozycję przywołanego na wstępie niniejszego uzasadnienia przepisu Rada Gminy Kłomnice w dniu 26 marca 2009 r. podjęła uchwałę Nr 175/XXV/09 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych zmienioną uchwałą Nr 103/XIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 8 lutego 2012 roku.

Z dniem 1 września 2019 r. mocą ustawy z dnia z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw dodany został do Karty Nauczyciela art. 34a o treści:

„1. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy.

2. Minimalna wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 300 zł.";

Zachodzi więc konieczność zmiany dotychczas obowiązującej regulacji w zakresie przysługiwania przedmiotowego dodatku, gdyż dotychczas jego wysokość określona była w niższych kwotach i zależała od liczebności klasy (oddziału). Niniejszą uchwałą dokonuje się zatem zmiany w tym zakresie.

Stosownie do zapisu art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela zmiana Regulaminu została uzgodniona ze związkami zawodowymi.

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.