artykuł nr 1

Uchwała Nr 192/XXIII/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.10.2020

Uchwała Nr 192/XXIII/2020
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a i art. 7 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) i art 24 ust. 5 pkt 1 lit c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 396 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów obręb Skrzydlów, k.m.5, jako działka nr 2194/2 o pow. 0,0068 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr CZ1C/00073974/2.

2. Nieruchomość zostanie przeznaczona na cel "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydlów„ na utworzenie infrastruktury technicznej tj. pod budowę przepompowni ścieków.

§ 2.  Traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 308.XLI.2018 z dnia 23 marca 2018 r.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

uzasadnienie

Gmina Kłomnice wystąpiła z wnioskiem do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Mikołowie z prośbą o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Kłomnice niezabudowanej nieruchomości gruntowej tj. działki nr ewid. 2194/2 o pow. 0,0068 ha, obręb geodezyjny 0017- Skrzydlów, wchodzącej w skład zasobu własności rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej na cel " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydlów", na utworzenie infrastruktury technicznej dla powyższej inwestycji tj. budowy przepompowni ścieków.