artykuł nr 1

Uchwała Nr 183/XXII/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.09.2020

Uchwała Nr 183/XXII/2020
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 10 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.  Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres
do 3 lat, działki o nr ewid. 2036 o pow. 0,1310 ha, obręb geodezyjny 0004 - Chorzenice, k.m. 5,
księga wieczysta CZ1C/00112788/7,

2. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres
do 3 lat, działki o nr ewid. 3079 o pow. 0,1366 ha, obręb geodezyjny 0005 - Garnek, k.m. 1,
księga wieczysta CZ1C/00105986/3, zabudowanej budynkiem ośrodka zdrowia oraz budynkiem
garażowo-gospodarczym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.