artykuł nr 1

Uchwała Nr 156/XIX/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.05.2020

Uchwała Nr 156/XIX/2020
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 713.), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r.  poz.638.),

Rada Gminy Kłomnice uchwala co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2020, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


Bartłomiej Żurek

 

Załącznik do uchwały Nr 156/XIX/2020
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 27 maja 2020 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na obszarze Gminy Kłomnice
na rok 2020
„Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” – art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.

Podstawa prawna:

Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2020r.  poz.638)

Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w Programie mowa o:

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Kłomnicach, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Wójt wykonuje zadania;

2) Centrum Integracji Społecznej, należy przez to rozumieć samorządowy zakład budżetowy;

3) Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Urzędu Gminy w Kłomnicach;

4) Schronisku, należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt w Jamrozowiźnie 1, 42-270 Kłomnice, prowadzone przez Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach;

5) Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019r.  poz.122);

6) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice na 2020 rok.

Cele i kierunki polityki Gminy w związku z zapobieganiem problemowi bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 2. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności obejmuje zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza oraz zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11a ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki i miejsca w schronisku dla zwierząt z terenu Gminy Kłomnice;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) elektroniczne znakowanie bezdomnych zwierząt;

5) zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kłomnice poprzez sterylizacje albo kastrację  zwierząt w schronisku;

6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

7) usypianie ślepych miotów;

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich;

9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

10) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach kotów i psów

Sposób realizacji poszczególnych zapisów programu

§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

1. Gmina Kłomnice zapewnia bezdomnym zwierzętom domowym miejsce w schronisku dla zwierząt poprzez zabezpieczenie finansowe schroniska dla bezdomnych zwierząt w Jamrozowiźnie 1, 42-270 Kłomnice – zwanego dalej „schroniskiem”.

2. Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach ul. Strażacka 18A w ramach samorządowego zakładu budżetowego prowadzi schronisko, które powstało na podstawie uchwały Rady Gminy Kłomnice w latach 2004/2005. Schronisko zlokalizowane jest w miejscowości Jamrozowizna 1, gm. Kłomnice, 42-270 Kłomnice. Schronisko zapewnia miejsce dla 340 psów i 15 kotów. Do ważniejszych zadań schroniska należy:

1) Przeprowadzanie stałego i okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kłomnice w terminach i na warunkach określonych w stosownej uchwale Rady Gminy Kłomnice. Realizacja tego celu odbywa się na zasadzie współpracy przedstawiciela Urzędu Gminy Kłomnice i kierownika schroniska. Do Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wpływają zgłoszenia o zwierzętach bezdomnych lub wałęsających się; oraz o zwierzętach poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono. Informacje te zgłaszane są telefonicznie przez mieszkańców lub odpowiednie służby (np. policja czy zarządzanie kryzysowe) do pracownika Urzędu Gminy odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń. Informacja ta jest następnie przekazywana  do schroniska, które podejmuje decyzję o interwencji i umieszczeniu zwierzęcia w schronisku. Zgłoszenia przyjmowane są zarówno w dni robocze jak i w dni wolne od pracy. W przypadku zgłoszeń dot. chorych lub poszkodowanych ptaków, (bociany) gmina zleca właściwemu lekarzowi weterynarii przeprowadzenie badania zwierzęcia  a w przypadku stwierdzenia złego stanu zdrowia lub obrażeń podejmuje decyzję o przekazaniu ptaka do specjalistycznego schroniska;

2) Zapewnienie nadzoru lekarsko-weterynaryjnego nad zwierzętami przebywającymi w schronisku. Nadzór sprawowany jest przez lekarza weterynarii na podstawie podpisanej umowy;

3) Zapewnienie właściwej pielęgnacji i profilaktyki w zapobieganiu chorobom zakaźnym zwierząt;

4) Zapewnienie właściwego żywienia i optymalnych warunków bytowych dla zwierząt;

5) Zapewnienie niezbędnego personelu,(minimum jeden pielęgniarz na 50 szt. zwierząt) do bezpośredniej obsługi zwierząt.

§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

Na terenie Gminy Kłomnice nie zdiagnozowano występowania problemu wolno żyjących kotów. W przypadku zdiagnozowania takiego problemu lub otrzymania zgłoszenia np. od mieszkańców Gminy Kłomnice, dokarmianie oraz pomoc wolnożyjącym kotom realizowane są przez Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt

Gmina Kłomnice zapewnia odławianie zwierząt poprzez:

1) Podejmowanie interwencji przez pracowników schroniska na zlecenie Urzędu Gminy Kłomnice.

2) Przewożenie przystosowanym do tego celu środkiem transportu odłowionych zwierząt domowych do schroniska.

3) W przypadku podejrzenia zwierzęcia o chorobę zakaźną należy postępować zgodnie z odrębnymi przepisami weterynaryjnymi.

Zadanie to powierzone jest Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

§ 6. Elektroniczne znakowanie

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, to jedna z głównych metod zapobiegania ich bezdomności, dlatego też Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Jamrozowiźnie czipuje wszystkie trafiające tam psy i koty, nieposiadające takiego oznakowania. Dane o zaczipowanych zwierzętach wprowadzane są do Międzynarodowej Bazy Safe – Animal, co pozwala na szybkie odnajdywanie właścicieli zagubionych zwierząt.

§ 7. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

1. Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt.

2. Gmina Kłomnice zapewnia obligatoryjną sterylizacje i kastrację zwierząt bezdomnych przyjętych do schroniska z wyłączeniem zwierząt, u których istnieją przeciwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek. Zabieg sterylizacji lub kastracji może być wykonany po upływie 14 dni po wyłapaniu i dostarczeniu zwierzęcia do schroniska.

Zadanie to wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony w schronisku na podstawie zawartej umowy.

§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

1. Gmina Kłomnice poprzez prowadzenie działań promujących adopcje i zmierzających do pozyskiwania właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt zapewnia poszukiwanie nowych opiekunów dla bezdomnych zwierząt domowych poprzez:

1) pomoc osobom adoptującym bezdomnego psa lub kota przy wyborze zwierzęcia, obejmująca doradztwo pod względem najodpowiedniejszej rasy, możliwości mieszkaniowych, finansowych, rodzaju wykonywanej pracy czy wieku opiekuna.

2) pomoc nowym opiekunom zwierzęcia celem rozwiązywania ewentualnych problemów poadopcyjnych w tym zapewnienie bezpłatnej opieki weterynaryjnej dla zaadoptowanego bezdomnego zwierzęcia przez okres dwóch tygodni od daty adopcji.

3) prowadzenie strony internetowej www.schronisko.klomnice.pl, na której można obejrzeć zdjęcia zwierząt oczekujących na adopcję, oraz uzyskać niezbędne informacje dot. adopcji.

4) prowadzenie rejestru zwierząt oddanych do adopcji.

2. Adopcjami zwierząt przebywających w schronisku zajmują się merytorycznie odpowiedzialni pracownicy schroniska.

Zadanie to powierzone jest Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

§ 9. Usypianie ślepych miotów

1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt. 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizuje schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów.

2. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie ślepe mioty psów i kotów, dla których nie ma możliwości znalezienia właścicieli.

3. Zabieg uśpienia ślepych miotów przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, który jest zatrudniony w schronisku na podstawie zawartej umowy.

4. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. Sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez uprawnionego lekarza weterynarii w sposób humanitarny, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być właściwie zabezpieczone i oddane podmiotom, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezpańskich zwierząt gospodarskich

Gmina Kłomnice zawarła umowę z Panem Jackiem Mokros, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Mokros-Projekt” z siedzibą przy ul. Wiejska 10, 42-713 Kochanowice, właścicielem gospodarstwa rolnego. Umowa ta obejmuje:

1) przewożenie do prowadzonego przez siebie gospodarstwa bezpańskich zwierząt gospodarskich,

2) przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt gospodarskich zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych,

3) zapewnienie przetrzymywanym zwierzętom gospodarskim niezbędnej opieki weterynaryjnej,

4) Jednocześnie umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina podejmuje starania mające na celu znalezienie nowego właściciela dla tych zwierząt.

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.

Gmina Kłomnice zapewnia rannym i wymagającym pomocy zwierzętom opiekę weterynaryjną poprzez:

1) całodobową pomoc rannym i chorym, bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Kłomnice wykonywana w ramach zadania prowadzenia schroniska;

2) podpisanie przez schronisko umowy na świadczenie usług weterynaryjnych;

3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt przez lek. wet. Marię Glińską.

§ 12. 

Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym

1. W ramach programu realizowane są następujące działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym:

1) edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania;

2) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów;

3) propagowanie adopcji zwierząt domowych

2. Wyżej wymienione zadania realizowane będą poprzez:

1) publikacje zamieszczane na łamach „Gazety Kłomnickiej” oraz na stronie internetowej schroniska - www.schronisko.klomnice.pl

2) inicjowanie działań edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach

§ 13. Budżet programu

1. Na realizację zadań objętych programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt finansowany będzie ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Kłomnice w wysokości 490 546,00 zł. w tym kwota 487 546,00zł zabezpieczona w dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej zaplanowanej w budżecie Gminy na 2020 r.

Zakłada się wydatkowanie środków w następujący sposób:

1) koszty ogółem – 487 546,00zł

w tym:

a) koszty płacowe – 330 502,00zł

b) koszty rzeczowe – 157 044,00 zł

w tym 90 000,00zł na:

? odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczania i zapewnienia im opieki
w schronisku dla zwierząt,

? obligatoryjną sterylizację albo kastrację w schronisku,

? usypianie ślepych miotów,

? poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

? na realizację zadania zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt według przedstawionych faktur,

? na realizację zakupu karmy dla kotów wolno żyjących

w tym 25 000,00zł na:

? zakup żywności dla zwierząt przebywających w schronisku

w tym 42 044,00zł m.in. na zakup materiałów, energii elektrycznej i gazu, ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, BHP.

2) na realizację zadania w zakresie zapewnienia miejsca i opieki dla bezpańskich zwierząt gospodarskich umieszczonych na określony czas we wskazanym gospodarstwie rolnym - 3000,00 zł.

2. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się odbywało w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie zawartych umów oraz na podstawie oświadczeń w formie pisemnej z zachowaniem warunków określonych
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w ustawie Prawo zamówień publicznych.