artykuł nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA I KWARTAŁ 2020 ROK

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r., poz. 869) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za I kwartał 2020r.

 

Pierwszy kwartał 2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 2 074 038,39 zł przy planowym na rok 2020 deficycie w wysokości 1 413 488,42 zł.  W okresie tym osiągnięto dochody w wysokości 16 381 042,20 zł oraz zrealizowano wydatki w wysokości 14 307 003,81 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu  emisji obligacji, kredytów i pożyczek na dzień 31.03.2020r. wyniosło 21 776 555,56 zł, co stanowi 34,84% planowanych dochodów ogółem