artykuł nr 1

Zarządzenie nr 62/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2020

OR.0050.62.2020    

Zarządzenie Nr 62/2020

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 28 kwietnia 2020r.

 

w sprawie : zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Kłomnicach.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z  2020r., poz. 713), art.4¹ ust.3 i 4 ustawy  z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn.zm) oraz Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wprowadzonego Zarządzeniem  Nr. 64/2011 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 9 czerwca 2011 r.,

 

zarządzam co następuje:

§1.

W składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłomnicach, ustalonym zarządzeniem Nr 64/2011 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 9 czerwca 2011r. /z późniejszymi zmianami/, wprowadzam następujące zmiany:

  1. Odwołuję z dniem 30.04.2020r. ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłomnicach, powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 64/2011 z dnia 9 czerwca 2011r. /z późniejszymi zmianami/:

Panią Barbarę Mizera, pełniącą funkcję Przewodniczącej Komisji

 

  1. Powołuję z dniem 30 kwietnia 2020r. do składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłomnicach, powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice nr 64/2011 z dnia 9 czerwca 2011r /z późniejszymi zmianami/.

Panią Bożenę Lara do pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji .

§2.

Pozostałe zapisy zarządzenia, o którym mowa w §1, nie ulegają zmianie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.