artykuł nr 1

Zarządzenie nr 145/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.10.2020

OR.0050.145.2020

Zarządzenie Nr 145/2020
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2020r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 125/XV/2019 z dnia 30.12.2019r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2020 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)  zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2020 rok jak w załączniku nr 1.

 

§ 2. Zmiany nie mają wpływu na ogólną wartość wydatków.

Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.