artykuł nr 1

Zarządzenie nr 144/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 19.10.2020

OR.0050.144.2020

 

ZARZĄDZENIE NR 144/2020

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 19 października 2020r.

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Zdalnej w Urzędzie Gminy
w Kłomnicach

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 374 ze zm.), w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę zakaźną COVID- 19,

zarządzam, co następuje:

§ 1. 

W Urzędzie Gminy w Kłomnicach wprowadza się „Regulamin wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Gminy w Kłomnicach”.

§2

 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Kierownikom Referatów.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Załącznik nr 123 KB