artykuł nr 1

Zarządzenie nr 140/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.10.2020

OR.0050.140.2020

 

ZARZĄDZENIE Nr 140/2020

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

z dnia 7 października 2020r.

 

 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. „GROM 2020” na terenie Gminy Kłomnice

 Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1829), Zarządzenia nr 46/17 Wojewody Śląskiego z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zasad organizacji, realizacji i finansowania szkolenia obronnego, Zarządzenia nr 8/20 Wojewody Śląskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji, realizacji i finansowania szkolenia obronnego oraz Wytycznych Wojewody Śląskiego z dnia 7 stycznia 2020 roku do szkolenia obronnego realizowanego na terenie województwa śląskiego w 2020 roku oraz Planu szkolenia obronnego Urzędu Gminy Kłomnice na 2020 rok

zarządza się , co następuje :

 

 

 

§ 1

Zarządzeniem ustala się przedsięwzięcia niezbędne do sprawnego przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Kłomnice ćwiczenia obronnego pk. „GROM 2020”, zwanego dalej „ćwiczeniem”.

Ćwiczenie przeprowadzone zostanie w dniu 26 listopada 2020r.

 

 

§ 2

Kierownictwo ćwiczenia w Gminie Kłomnice stanowią

Kierownik ćwiczenia obronnego pk. „GROM 2020” w Gminie Kłomnice - Wójt Gminy Kłomnice.

Zastępca kierownika ćwiczenia (ćwiczący wójt) – Zastępca Wójta Gminy Kłomnice, Sekretarz Gminy Kłomnice.

 

§ 4

W ćwiczeniu w Gminie Kłomnice udział wezmą: 

  • Stały dyżur Wójta Gminy Kłomnice;
  • Obsada Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Kłomnice
  • Personel Urzędu Gminy Kłomnice zaangażowany w realizację zadań operacyjnych;
  • Podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne:
  • Organizacje i osoby realizujące zadania ujęte w „Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy Kłomnice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

 

§ 5

Celem ćwiczenia w Gminie Kłomnice jest:

  • Weryfikacja i doskonalenie wybranych procedur wykonawczych zadań operacyjnych oraz systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Kłomnice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
  • Sprawdzenie skuteczności sposobu przekazywania informacji oraz poleceń w systemie stałych dyżurów organizowanych przez Wojewodę Śląskiego, w tym powiadamiania podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Kłomnice.
  • Podnoszenie umiejętności uczestników ćwiczenia (realizujących zadania operacyjne) w zakresie współdziałania organów i jednostek organizacyjnych administracji publicznej z przedstawicielami administracji wojskowej w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa.
  • Przygotowanie ćwiczących do prawidłowego identyfikowania zagrożeń występujących na obszarze kraju, województwa, powiatu i gminy oraz skutecznego wykorzystania do tego posiadanych zasobów.
  • Weryfikacja skuteczności działania oraz doskonalenie przyjętych procedur reagowania na zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni dla eksploatowanych systemów łączności i informatyki;

 

§ 6

Zobowiązuję Inspektora ds. OC i wojskowości do:

1. Aktualizacji dokumentacji stałego dyżuru oraz danych teleadresowych na potrzeby ćwiczenia ;

2. Przeprowadzenia szkolenia dla uczestników ćwiczenia, w tym zapoznanie z dokumentami organizacyjnymi, wzorami dokumentów oraz sytuacją wyjściową do ćwiczenia;

3. Udzielenia pomocy merytorycznej ćwiczącym;

4. Współpracy z przedstawicielami jednostek organizacyjnych uczestniczących

5. Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego ćwiczenia i przesłanie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z wytycznymi  zawartymi w Wytycznych Wojewody Śląskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. do szkolenia obronnego realizowanego na terenie województwa śląskiego w 2020 roku

 

§ 7

Zobowiązuje pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych do kontroli przestrzegania przez uczestników ćwiczenia przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Kłomnice.

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.