artykuł nr 1

Zarządzenie nr 133/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.09.2020

OR.0050.133.2020

Zarządzenie Nr 133/2020
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz.713.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 154/XXVII/04 z dnia 10 sierpnia 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu gminy

zarządza się, co następuje:

§ 1.  Powołuje się Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie:

1. Dawid Smolarek – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

2. Anna Kubalska- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

3. Kazimierz Wilkoszewski– Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice

4. Marta Walaszczyk- Podinspektor d/s gospodarki mieszkaniowej i obrotu ziemią

§ 2. Komisja dokona weryfikacji listy oczekujących na mieszkanie przedkładając Wójtowi Gminy protokół ustaleń.

§ 3. Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Kłomnice nr 177/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.