artykuł nr 1

Zarządzenie nr 127/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.09.2020

OR.0050.127.2020

ZARZĄDZENIE nr  127/2020

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 15 września 2020 r.

 

w sprawie: powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności na terenie Gminy Kłomnice

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 ze zm.).

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołać Zespół roboczy ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w następującym składzie:

Przewodniczący Zespołu (koordynator ds. dostępności) – Barbara Sośniak

Członek Zespołu – Jacek Tittl

Członek Zespołu – Paweł Wysocki.

§ 2.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu roboczego należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Kłomnice;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. monitorowanie działalności Urzędu Gminy Kłomnice w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  4. przedstawienie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

§ 3.

Zobowiązuje się:

  1. pracowników Urzędu Gminy Kłomnice do udzielenia niezbędnej pomocy i wsparcia  Koordynatorowi w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  2. kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kłomnice do realizacji obowiązków wymaganych ustawą oraz ścisłej współpracy z Koordynatorem.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. dostępności.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.