artykuł nr 1

Zarządzenie nr 115/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25.08.2020

Zarządzenie Nr 115/2020

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 25 sierpnia 2020 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób niepełnosprawnych pojazdami pozostającymi w dyspozycji Gminy Kłomnice

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz.713 ze zm.), art. 32 ust. 6 i art 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r., poz. 910 ze zm.),  art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019r., poz. 712 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 211.XXX.2017 z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Kłomnice uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Kłomnice

 

zarządza się, co następuje :

 

§ 1. Wprowadza się Regulamin dowozu osób niepełnosprawnych pojazdami pozostającymi w dyspozycji Gminy Kłomnice w brzmieniu załącznika nr  1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w gminie Kłomnice i Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Kłomnice Nr 95/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu i dofinansowania dowozu niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Kłomnice do szkół i przedszkoli oraz możliwość zaspokojenia potrzeb transportowych innych osób niepełnosprawnych

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 115/20

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 25 sierpnia 2020 roku

 

 

Regulaminu przewozu osób niepełnosprawnych pojazdami pozostającymi

w dyspozycji Gminy Kłomnice

 

 

§ 1

Osobami uprawnionymi do korzystania z bezpłatnego transportu organizowanego przez Gminę Kłomnice są wychowankowie i uczniowie wymienieni w art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe.

 

§ 2

Podstawą do objęcia bezpłatnym przewozem dzieci i uczniów, o których mowa w § 1, jest złożenie wniosku do Wójta Gminy wraz z wymaganymi załącznikami. Druk wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

§ 3

Ustala się następujące zasady dowożenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych :

 1. godziny przewozów do placówki i odbioru uzgadniane będą w każdym roku szkolnym po podaniu przez placówki planów zajęć i mogą ulegać zmianie w trakcie roku szkolnego,
 2. w przypadku organizacji przewozu zasadą jest dowiezienie wszystkich uprawnionych do przewozu na zajęcia rozpoczynające się najwcześniej. Dzieci, które będą dowiezione do placówki wcześniej niż przewiduje to ich plan zajęć, korzystają z zajęć opiekuńczych zapewnionych przez placówkę,
 3. w przypadku organizacji powrotu do domu, zasadą jest organizacja przewozu uwzględniająca zakończenie zajęć przez wszystkie dzieci. Dzieci, które skończyły zajęcia wcześniej, korzystają z zajęć opiekuńczych zapewnionych przez placówkę do czasu zakończenia zajęć przez pozostałe dzieci/uczniów objęte przewozem,
 4. realizator dowozu przejmuje opiekę nad dziećmi od chwili odebrania ich od rodziców/opiekunów prawnych do momentu przekazania ich wyznaczonemu przez dyrektora placówki pracownikowi i od momentu odbioru od wyznaczonego przez dyrektora placówki pracownika do momentu przekazania dziecka rodzicom/opiekunom prawnym. Przez miejsce odbiorurozumie się miejsce przed budynkiem zamieszkania dziecka. W przypadku, kiedy odbiór dziecka przed budynkiem jego miejsca zamieszkania nie jest możliwy ze względu na brak dojazdu lub inne zagrożenie bezpieczeństwa, opiekun przewozu odbiera dziecko z innego uzgodnionego z rodzicem/opiekunem prawnym punktu w najbliższejokolicy miejsca zamieszkania tego dziecka,
 5. za bezpieczeństwo dzieci dochodzących do pojazdu oraz powracających do domu po przywozie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice/opiekunowie prawni,
 6. rodzice i dzieci dowożone mają obowiązek:
 • zgłaszać się przed podanym adresem zamieszkania kilka minut przed wyznaczonym czasem odjazdu pojazdu, wcześniej umówionym z realizatorem przewozu,
 • dostosować się do zasad zawartych w niniejszym Regulaminie oraz do poleceń opiekunów przewozu,
 • nie utrudniać pracy kierowcy,
 • zgłaszać opiekunowi przewozu negatywne zachowania pozostałych uczestników w czasie przejazdu,
 • osobiście zgłaszać opiekunowi przewozu zamiar nieskorzystania z dowożenia, np. w przypadku dodatkowych zajęć w szkole, wcześniejszego powrotu do domu z rodzicem/opiekunem prawnym, zamierzonej nieobecności w szkole w następnym dniu itp.,
 1. dzieciom podczas jazdy nie wolno:
 • wsiadać lub wysiadać z pojazdu bez zgody opiekuna przewozu,
 • spacerować po pojeździe, otwierać okien, wyrzucać przez okno przedmiotów, zaśmiecać pojazdu, niszczyć wyposażenia pojazdu,
 • zachowywać się w sposób hałaśliwy, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
 • wszczynać awantur, bójek, używać słów wulgarnych, grozić innym uczestnikom podróży,
 • przewozić materiałów łatwopalnych, używać zapałek i zapalniczek,
 • żądać zatrzymania pojazdu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
 • rozmawiać z kierowcą,
 1. za szkody wynikłe z działania dzieci naruszających powyższe zasady ponoszą odpowiedzialność ich rodzice/opiekunowie prawni,
 2. dzieci podczas jazdy mają obowiązek siedzieć na miejscach wyznaczonych przez opiekunów przewozu,
 3. w przypadku, gdy dziecko narusza wymienione wyżej zakazy i nie reaguje na uwagi, opiekun przewozu może przekazać informację rodzicowi/opiekunowi prawnemu oraz upoważnionemu wychowawcy w placówce oświatowej,
 4. dzieci nie stosujące się do określonych zasad, stwarzające zagrożenie dla ludzi i mienia w trakcie przewozu, mogą zostać pozbawione możliwości korzystania z transportu.

 

§ 4

Ustala się następujące zasady przewozu innych niż wymienione w § 3 osób niepełnosprawnych pojazdami pozostającymi w dyspozycji Gminy Kłomnice :

 1. z transportu gminnego mogą korzystać osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Gminy Kłomnice,
 2. w uzasadnionych przypadkach, po zaspokojeniu potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Kłomnice, dopuszcza się możliwość transportu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami Gminy Kłomnice,
 3. osoby niepełnosprawne, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 2 składają do Centrum Integracji Społecznej stosowny wniosek. Dysponent pojazdu przed przyjęciem zlecenia usługi ma prawo zażądać do wglądu dokument potwierdzający niepełnosprawność osoby przewożonej,
 4. zamówienie powinno być dokonane przynajmniej na 3 dni robocze przed datą przewozu. W nagłych przypadkach zgłoszenie może być dokonane w terminie późniejszym,
 5. osoby korzystające z usług transportowych uiszczają opłatę z tego tytułu, która pokrywa koszt paliwa i eksploatacji pojazdu oraz pracy kierowcy. Opłata będzie wyliczana według wzoru:

 

E = (B x 0,1 x A) + (C / 166 x 175% x D)

gdzie:

A – liczba kilometrów pokonanych przez pojazd

B – cena za jednostkę paliwa w dniu zlecenia przejazdu na stacji paliw w Gminie Kłomnice

C – wynagrodzenie minimalne obowiązujące w dniu zlecenia przejazdu

D – liczba rozpoczętych godzin pracy kierowcy przy realizacji usługi

E – należność za zrealizowany kurs

 

 1. czas przejazdu i przebieg samochodu oraz czas pracy kierowcy liczony jest od momentu wyjazdu z miejsca postoju samochodu do powrotu w to samo miejsce,
 2. osoba niepełnosprawna odbywająca podróż na wózku inwalidzkim nie może w czasie jazdy zwalniać zaczepów (blokad) mocujących wózek do podłogi, przemieszczać się oraz wykonywać gwałtownych ruchów,
 3. dzieci do 18 roku życia muszą być przewożone wraz z opiekunem,
 4. w samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu,
 5. w uzasadnionych przypadkach Centrum Integracji Społecznej może odmówić przyjęcia zlecenia przejazdu.

 

 

 

 Załącznik nr 1

do Regulaminu przewozu osób niepełnosprawnych pojazdami będącymi w dyspozycji Gminy Kłomnice

 

..............…………………………………………

(imię i nazwisko )

 

..............…………………………………………

(adres zamieszkania )

 

..............…………………………………………

(numer telefonu)

 

Wójt Gminy Kłomnice

ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

 

Wniosek

w sprawie dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej

Proszę o (należy zakreślić odpowiednią kratkę):

? - zwrot kosztów dowozu dziecka i rodzica prywatnym samochodem osobowym na trasie miejsce zamieszkania – placówka oświatowa – miejsce zamieszkania i z powrotem,

? - zwrot kosztów dowozu dziecka i rodzica prywatnym samochodem osobowym na trasie miejsce zamieszkania – placówka oświatowa – miejsce pracy rodzica i z powrotem,

? - objęcie mojego niepełnosprawnego dziecka dowozem zorganizowanym,

? - refundację kosztu zakupu biletów komunikacji publicznej dziecka i opiekuna.

 

I. Dane dziecka:

…………………………………………………......................................................…………………........................

(imię i nazwisko)

 

…………………………………………………......................................................…………………........................

(data i miejsce urodzenia)

 

…………………………………………………......................................................…………………........................

(adres zamieszkania)

 

Pełna nazwa oraz adres placówki oświatowej, do której dziecko uczęszcza lub będzie uczęszczało w roku szkolnym ................................... do klasy .................................

…………………………………………………......................................................…………………........................

…………………………………………………......................................................…………………........................

 

II. Dane o miejscu pracy rodzica w przypadku, gdy rodzic łączy dowóz dziecka z  dojazdem do pracy

 

…………………………………………………......................................................…………………........................

…………………………………………………......................................................…………………........................

 

 

III. Dokumenty dołączone do wniosku:

 1. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego - kserokopia,
 2. Zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie lub przyjęcie do wskazanej placówki,
 3. Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu, którym realizowany jest dowóz.

 

IV. Oświadczenie wnioskodawcy:

Oświadczam, że

 1. wszystkie dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym
 2. przyjmuję do wiadomości, że podane we wniosku informacje mogą zostać poddane weryfikacji.
 3. w przypadku objęcia mojego niepełnosprawnego dziecka dowozem zorganizowanym akceptuję postanowienia zawarte w regulaminie przewozu.

 

 

 

 

...........................…………………………….

(podpis wnioskodawcy)