artykuł nr 1

Protokół Nr XII.2019

XII sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 06.11.2019r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 14:05 do 14:41.

Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył XII sesję Rady Gminy Kłomnice.

Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Wójta p. P. Juszczyk, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Skarbnika p. E. Dąbrowską, Radcę prawnego p. E. Recha, sołtysów, kierowników referatów, mieszkańców.

Przy pomocy systemu do głosowania oraz listy obecności Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych, sołtysów i gości stanowią załącznik nr 1, 2 do niniejszego protokołu oraz protokół ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 3

Przewodniczący Rady p. B Żurek odczytał proponowany porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XII sesji Rady Gminy.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Przyjęcie interpelacji i zapytań.

6. Rozpatrzenie wniosku z dnia 14.10.2019r. w sprawie ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Lipicze dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku.

7. Rozpatrzenie wniosku z dnia 21.10.2019r. w sprawie podtrzymania wniosku z dnia 30.09.2019r. sołectwa Kuźnica dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku.

8. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.10.2019r.

9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy.

10. Wolne wnioski i komunikaty.

11. Zamknięcie obrad sesji. 

Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem porządku obrad

Za – 15 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 4

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie (15„za”) przyjęli porządek obrad,

Ad. 4

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Adam Derda

2)   Włodzimierz Kopka

3)   Andrzej Wilk

Przystąpiono do głosowania.

Za – 15 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 5.

Ad. 5

Brak interpelacji i zapytań radnych.

Zapytanie zadał p. A. Śpiewak sołtys Rzerzęczyc w sprawie inwestycji, która była robiona przez powiat. Została zniszczona część żywopłotu, która odgradzała tereny. Sprawa została zgłoszona do radnych, starosty, wicestarosty, wójta. Nikt nie odpowiedział. Następnie p. A.Śpiewak poinformował, że na wskazany żywopłot zostały wyłożone duże fundusze, a teraz ucierpiały walory estetyczne oraz bezpieczeństwa, gdyż piłka wypada teraz na drogę. Pan Andrzej przypomniał, że miały zostać nasadzone nowe żywopłoty oraz zagrodzone siatką przez Starostwo a do tej pory nie ma żadnej decyzji z ich strony.

Ad. 6

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania pkt. Rozpatrzenie wniosku z dnia 14.10.2019r. w sprawie ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Lipicze dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Poprosił przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie stanowiska w w/w sprawie.

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  w sprawie wniosku z dnia 14.10.2019r. w sprawie ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Lipicze dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku stanowi załącznik do protokołu. – zał. 6

Głos zabrał p. P. Juszczyk – Wójt Gminy odnosząc się jednocześnie do wszystkich zagadnień dot. funduszu sołeckiego. Na wstępie podziękował obecnym sołtysom na sali, że postępują zgodnie z prawem według ustalonych zasad przy składaniu wniosków i rozdysponowaniu środków. Dodatkowo p. Wójt wspomniał, że złożona skarga przez mieszkańców sołectwa a szkoda, że mieszkańcy nie zostali poinformowani przez sołtysa , że założenie stowarzyszenia nie jest zadaniem własnym gminy. Dopiero istniejące stowarzyszenie może ubiegać się o środki z dotacji konkursów itp. Dodatkowo p. Wójt wypowiedział się w temacie realizacji zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej”, gdyż to Gmina musi podpisać porozumienie z powiatem na realizację tego zadania. Nikt nie jest przeciwny jej realizacji, ale nie może ona zostać sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego zgodnie z informacją pozyskaną przez Panią Skarbnik na szkoleniu.  Na zakończenie p. Wójt poinformował, że sołectwo Lipicze złożyło wniosek zawierający błędne zadania we wniosku pierwotnym, które wykorzystało możliwość zwołania zebrania wiejskiego w celu uchwalenia ponownego prawidłowego wniosku w sprawie przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na 2020 rok.

Przewodniczący poprosił o odczytanie projektu uchwały.

A. Wilk  – odczytał w/w projekt – załącznik 7 do protokołu.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem w/w projektu uchwały. – protokół z głosowania stanowi zał. nr 8 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 15 radnych

- przeciw – 0 radny

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów – jak w załączeniu.

ad. pkt 7

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania pkt 7.Rozpatrzenie wniosku z dnia 21.10.2019r. w sprawie podtrzymania wniosku z dnia 30.09.2019r. sołectwa Kuźnica dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku oraz poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o odczytanie opinii w w/w sprawie.

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 21.10.2019r. w sprawie podtrzymania wniosku z dnia 30.09.2019r. sołectwa Kuźnica dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku stanowi załącznik do protokołu. – zał. 9.

Zapytanie zadał  Pan A. Śpiewak sołtys sołectwa Rzerzęczyce czy odrzuceniu podlega cały wniosek czy tylko wadliwe zadanie. Obecna na sali p. E. Recha- radca prawny poinformowała, że ustawa przewiduje odrzucenie całego wniosku.

Przewodniczący poprosił o odczytanie projektu uchwały.

W. Kopka – odczytał projekt uchwały.- załącznik nr 10.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 11 do protokołu.

za – 15 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się –0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów.

ad. pkt 8

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania pkt 8. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.10.2019r. oraz poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o odczytanie opinii w w/w sprawie.

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.10.2019r. stanowi załącznik do protokołu. – zał. 12.

Przewodniczący poprosił o odczytanie projektu uchwały.

A. Derda – odczytał projekt uchwały.- załącznik nr 13.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 14 do protokołu.

za – 15 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się –0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów.

Ad. 9

W odpowiedzi na zapytanie p. A. Śpiewaka p. Wójt poinformował, że korespondencja ze Starostwem nie była prowadzona z uwagi, że część inwestycji odbywała się na naszych działkach gminnych. Ustalono, że na wiosnę planowane jest posadzenie brakującej części żywopłotów z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa.

Ad. 10

Pan Wójt zaprosił wszystkich zainteresowanych na zorganizowane obchody święta 11 listopada - Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz przedstawił program obchodów, a  początek 10:15 msza święta w kościele parafialnym w Kłomnicach.

ad. 11

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XII sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z XII Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Bartłomiej Żurek

Protokołowała:

 E. Wilk

Załączniki:
Głosowanie imienne130 KB