artykuł nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA  2018 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA  2018 ROK

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za 2018r.

Rok 2018 zamknął się deficytem w kwocie 5 601 756,96 zł, przy planowanym na rok 2018 deficycie w wysokości 5 578 632,91 zł.  W okresie tym osiągnięto dochody w wysokości 56 581 059,09 zł (planowane na 2018  rok  58 537 489,12 zł) oraz zrealizowano wydatki w wysokości 62 182 816,05 zł (planowane na rok 2018 64 116 122,03 zł).

W 2018 roku spłacono kredyty na kwotę 1 346 000,00 zł. oraz pożyczki w wysokości 645 360,06zł. Zadłużenie gminy z tytułu  emisji obligacji, kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018r. wyniosło 23 968 435,36 zł, co stanowi 40,95% planowanych dochodów ogółem.