artykuł nr 1

Zarządzenie nr 183/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2019

OR.0050.183.2019

Zarządzenie Nr 183/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 25/IV/2018 z dnia 28.12.2018r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2019 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869)  zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z:

- Decyzją Ministra Finansów Nr MF/FGI.4143.3.764.2019.MF.5741 z dnia 14 listopada 2019r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 37,69zł  przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.247.16.2019 z dnia 6 listopada 2019r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 105,70zł z przeznaczeniem na opracowanie planów akcji kurierskiej,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.247.5.2019 z dnia 6 listopada 2019r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 257,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.247.18.2019 z dnia 14 listopada 2019r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 4 437,55zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.9.23.2019 z dnia 14 listopada 2019r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 10 449,54zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji związanych z zadaniami bieżącymi z zakresu administracji rządowej,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.9.21.2019 z dnia 14 listopada 2019r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 86,94zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, udostępnianie danych jednostkowych z rejestru PESEL,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.9.19.2019 z dnia 14 listopada 2019r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 6 127,32zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji związanych z zadaniami bieżącymi z zakresu administracji rządowej,

-Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.46.29.2019 z dnia 14 listopada 2019r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 1 740,80zł z przeznaczeniem na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.53.20.2019 z dnia 6 listopada 2019r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 20 210,00zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.19.22.2019 z dnia 14 listopada 2019r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 28,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.215.12.2019 z dnia 14 listopada 2019r w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 89 590,00zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.214.12.2019 z dnia 13 listopada 2019r w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 2 000,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

  - bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019 rok.

§ 2 Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.

§ 3. Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

- zmniejszenie dochodów  48 109,46zł.

- zmniejszenie wydatków  48 109,46zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.