artykuł nr 1

Zarządzenie nr 164/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.10.2019

OR.0050.164.2019

Zarządzenie Nr 164/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 25/IV/2018 z dnia 28.12.2018r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2019 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869)  zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z:

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.185.7.2019 z dnia 23 października 2019r w sprawie zmniejszenia  dotacji celowej na 2019r o kwotę 14 654,00zł  przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz zwiększenia dotacji celowej o kwotę 135 000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.232.3.2019 z dnia 23 października 2019r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 14 710,00zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.86.12.2019 z dnia 22 października 2019r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 20 509,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.236.13.2019 z dnia 29 października 2019r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 1 012 000,00zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.214.8.2019 z dnia 24 października 2019r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 640 000,00zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów,

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.123.14.2019 z dnia 24 października 2019r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2019r o kwotę 9 812,00zł z przeznaczeniem na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019,

- bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019 rok.

§ 2 Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.

§ 3. Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

- zwiększenie dochodów  1 817 377,00zł.

- zwiększenie wydatków  1 817 377,00zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 189 KB