artykuł nr 1

Zarządzenie nr 145/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.09.2019

OR.0050.145.2019

Zarządzenie Nr 145/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 17 września 2019 r.

 

w sprawie zatwierdzenia Diagnozy szkół Gminy Kłomnice przeprowadzonej na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie dla projektu „Szkolna Akademia Rozwoju”.

 

Wójt gminy Kłomnice zarządza, co następuje:

 

§1

Zatwierdza się Diagnozę przeprowadzoną na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie dla projektu „Szkolna Akademia Rozwoju”.”.

 

§2

Diagnoza została opracowana na podstawie analizy obejmując rok szkolny 2018/2019 w Szkołach Podstawowych, dla których Gminy Kłomnice jest organem prowadzącym, zlokalizowanych w dwóch miejscowościach: Garnek, Kłomnice, Skrzydlów, Witkowice.

 

§3

Diagnoza ma na celu identyfikację problemów i potencjałów  w obszarze kształcenia ogólnego szkół Gminy Kłomnice. Diagnoza zawiera analizę dotyczącą zakresu planowanego wsparcia, ustalenie hierarchii potrzeb, określenie zakresu planowanego wsparcia w poszczególnych szkołach oraz uzasadnienie wyboru szkół.

 

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Rozwoju i Promocji Gminy.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.