artykuł nr 1

Zarządzenie nr 143/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.09.2019

OR.0050.143.2019

Zarządzenie Nr 143/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej w drodze przetargu ofert na dzierżawę.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.)oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 91/X/2019 z dnia 11 września 2019r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnych, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wydzierżawić na okres 10 lat w drodze pisemnego przetargu ofert na dzierżawę następujące nieruchomości rolne położone na terenie gminy:

Miejscowość

Nr działki

pow. w ha

w tym użytki w ha

Nr księgi wieczystej

Kłomnice

1193

0,83

ŁVI- 0,31

Ł IV- 0,20

ŁV- 0,32

CZ1C/00050709/7

1247

0,93

R IVa- 0,69

Ł III- 0,24

CZ1C/00079815/2

1466

0,68

R IVb- 0,09

R IVa- 0,59

CZ1C/00116623/1

Roczny czynsz dzierżawny płatny wg. średniej krajowej ceny pszenicy w dwóch ratach zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.