artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.06.2019

OR.0050.84.2019

ZARZĄDZENIE NR 84/2019
WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 3 CZERWCA 2019r.

 

Zmieniające zarządzenie w sprawie  powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Gminy Kłomnice

 

Na podstawie art. 9a ust. 1 i ust.. 8  ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390) oraz § 2 Uchwały Nr 305/XLI/2010 r. Rady Gminy Kłomnice  z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania i Uchwały Nr 10/III/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2010r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

 

WÓJT GMINY KŁOMNICE

Zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego reprezentującego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach - Panią Annę Smolarek.

§ 2.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
z1_zarzadzenie_84.docx14 KB