artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.03.2019

OR.0050.35.2019

Zarządzenie Nr 35/2019

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 05.03.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2019

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2019, z późniejszymi zmianami,

zarządzam, co następuje:

§1

  1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice
    w roku 2019, udziela się oferentom dotacji w następującej wysokości:

 

  1.  

Nazwa organizacji

Tytuł projektu

Kwota dotacji w roku 2019

  1.  

Gminny Ludowy Klub Sportowy Gmina Kłomnice

Zakręceni na sportowo

43 187 zł

  1.  

Klub Sportowy METAL Rzeki Wielkie

Piłka nożna zawsze na czasie

24 062 zł

  1.  

Klub Sportowy ORKAN Rzerzęczyce

ORKAN Rzerzęczyce

24 062 zł

  1.  

Uczniowski Klub Sportowy AKADEMIA SPORTU Garnek

Prowadzenie zajęć treningowych dla dzieci oraz współzawodnictwo w piłce nożnej

8 687 zł

 

2.  Warunkiem przekazania dotacji podmiotowi na realizację zadań publicznych w Gminie Kłomnice w 2019 r. jest złożone uaktualnionego harmonogramu i kosztorysu dostosowanego do wysokości przyznanej dotacji oraz podpisanie umowy.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.