artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.02.2019

OR.0050.28.2019

Zarządzenie Nr 28/2019

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 15.02.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice w roku 2019

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, z późniejszymi zmianami,

zarządzam, co następuje:

§1

  1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowisku seniorów z terenu gminy Kłomnice w roku 2019, udziela się oferentom dotacji w następującej wysokości:

 

  1.  

Nazwa organizacji

Tytuł projektu

Kwota dotacji w roku 2019

  1.  

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kłomnicach

Działania na rzecz seniorów, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym gminy.

6 200 zł

  1.  

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych DRATWA

Jubileusz zespołu GRUSZA

1 800 zł

 

2.  Warunkiem przekazania dotacji podmiotowi na realizację zadań publicznych w Gminie Kłomnice w 2019 r. jest złożone uaktualnionego harmonogramu i kosztorysu dostosowanego do wysokości przyznanej dotacji oraz podpisanie umowy.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.