artykuł nr 1

Uchwała Nr 118/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019

Uchwała Nr 118/XIV/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki:
Załączniki17 KB