artykuł nr 1

Uchwała Nr 101/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019

Uchwała Nr 101/XI/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 18 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm).

Rada Gminy Kłomnice uchwala:

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego zwanego dalej Stowarzyszeniem oraz przystąpienie Gminy Kłomnice do Stowarzyszenia.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Kłomnice lub osobę przez niego upoważnioną do reprezentowania Gminy Kłomnice na Zgromadzeniu Założycieli Stowarzyszenia.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Kłomnice lub osobę przez niego upoważnioną do reprezentowania Gminy Kłomnice w Stowarzyszeniu.

§ 4. Projekt statutu Stowarzyszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.