artykuł nr 1

Uchwała Nr 92/X/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.09.2019

Uchwała Nr 92/X/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na kolejny okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu, na kolejny okres do 3 lat, z dotychczasowym najemcą części lokalu użytkowego znajdującego się w budynku gminnym "Zespół Gminny Nr 2" w Kłomnicach przy ul. Strażackiej 18a, na działce o nr ewid. 449/14, obręb geodezyjny Kłomnice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.