artykuł nr 1

Uchwała Nr 90/X/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.09.2019

Uchwała Nr 90/X/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Gminę Kłomnice w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit "c" i art.58 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r.poz.506) oraz art.89 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy Kłomnice, uchwala co następuje:

§ 1. Zaciągnąć kredyt w kwocie 2.300 000,00zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie  2 300 000,00 zł,

§ 2. Ustala się spłatę kredytu z dochodów własnych budżetu gminy .

§ 3. Spłata kredytu nastąpi w latach 2020-2029

§ 4. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny " in blanco" wraz z deklaracją wekslową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.