artykuł nr 1

Uchwała Nr 27/IV/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2018

Uchwała Nr 27/IV/2018
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 290.XXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2017r. w sprawie Budżetu Gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa  się wydatki o kwotę 1 610,00 zł. oraz dokonuje się zmian w związku z ich bieżącą realizacją - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

3) zwiększa się dochody o kwotę 1 610,00 zł.  oraz dokonuje się zmian w związku z ich bieżącą   realizacją - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 2120 KB
Załącznik nr 1116 KB