artykuł nr 1

Uchwała Nr 25/IV/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2018

Uchwała Nr 25/IV/2018
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie Budżetu Gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 i pkt. 10, art. 51 , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) oraz art 89 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217,art. 218, art.220, art. 221, art.222, art. 235, art 236 art. 237, art. 239, art. 258, art.264 ust.3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 55 444 827,09 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1,w tym:

1) dochody bieżące w wysokości  51 219 536,09  zł.

w tym dotacje i środki  na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 298 566,09  zł

2) dochody majątkowe w wysokości 4 225 291,00 zł,

w tym dotacje i środki  na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3 925 491,00

2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 
51 557 408,09 zł

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2,w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 47 253 908,09 zł.

w tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 20 180 305,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   11 928 287,00 zł

c) dotacje na zadania bieżące   1 921 200,00 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych   12 265 550,00 zł

e) programy z udziałem środków  Unii Europejskiej 298 566,09 zł

f) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 660 000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 303 500,00 zł,

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  290 000,00 zł.

§ 2. Ustala się nadwyżkę w wysokości 3 887 419,00 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 642 554,00 zł oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4 529 973,00 zł. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały zawiera  plan przychodów i rozchodów budżetu gminy.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

1. Limit na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ w  kwocie  350 000,00 zł,

2. Limit na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 900 000,00 zł.

§ 5. Gmina nie udzielała w latach poprzednich gwarancji i poręczeń.

§ 6. Gmina w 2019 roku będzie realizowała wydatki budżetowe w ramach Funduszu Sołeckiego. Kwota planowana do wydatkowania w ramach tego funduszu to 1 065 503,72 zł. Szczegółowe informacje zawiera załącznik  Nr  4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Kłomnice  do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa  w roku następnym.

2. Udzielenia poręczeń w roku budżetowym do kwoty 100 000,00 zł.

3. Udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 150 000,00 zł.

4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu  do kwoty 2 900 000,00 zł.

5. Zaciągania pożyczki z WFOŚ w kwocie 350 000,00 zł.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

8. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

§ 9. Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane przez jednostki organizacyjne gminy mogą być przeznaczone na ponowne realizowanie wydatków.

§ 10. 1. Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości  130 000,00 zł .  

2. Ustala się rezerwę celową  w wysokości  160 000,00 zł  na realizację zadań własnych z zakresu   zarządzania kryzysowego.

§ 11. Ustala się projekt planu finansowego przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019r., który zawiera załącznik nr 9 oraz objaśnienia załącznik nr 9a do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Wyodrębnia się dochody oraz wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji  rządowej  oraz innych zadań zleconych w kwocie 11 203 218,00 zł.

2. Kwota dochodów planowanych do odprowadzenia  do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to  110 701,00zł.

3. Kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosi 1 030 779,00 zł.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na  podstawie

  porozumień z organami administracji rządowej to kwota  11 000,00 zł.

Plan dochodów oraz wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 239 900,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii w kwocie 239 900,00 zł.

§ 14. Ustala się dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy  w kwocie 1 435 000,00zł oraz wydatki na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy  w kwocie 1 435 000,00 zł.

§ 15. Uzasadnienie  do projektu Uchwały budżetowej Gminy Kłomnice na 2019 rok zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 16. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

2. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego.

Załączniki:
Załączniki91 KB