artykuł nr 1

Uchwała Nr 16/III/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.12.2018

Uchwała Nr 16/III/2018
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie: przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu w Kłomnicach

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.14 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn.zm.) oraz art.13 ust 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
( Dz. U. z 2017 r., poz. 2067 z późn.zm.)

Rada Gminy Kłomnice
uchwala:

§ 1. Przekazuje się na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie środki finansowe w wysokości 3.000,00 zł.(słownie: trzech tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu w Kłomnicach.

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1, zostaną przekazane ze środków budżetu gminy w 2018 roku z działu 754 rozdz. 75404 § 6170.

§ 3. Warunki przekazania i rozliczenia środków finansowych określi porozumienie zawarte pomiędzy Komendą Miejską Policji w Częstochowie, a Gminą Kłomnice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.