artykuł nr 1

Uchwała Nr 14/III/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.12.2018

Uchwała Nr 14/III/2018
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r.,poz. 994 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz.1445 z późn. zm.), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P. 2018.745).

Rada Gminy Kłomnice
u c h w a l a :

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) OD  GRUNTÓW

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu

na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni   0,85 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1ha powierzchni,   4,71 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni 0,25 zł

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia

9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.z 2017r. poz. 1023, 1529 i 1566 oraz z 2018r. poz.756), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę  o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu

do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami

prawa budowlanego od 1m² powierzchni 3,09 zł

2) OD  BUDYNKÓW  LUB  ICH  CZĘŚCI

a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej, 0,75 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² pow. użytkowej,   19,50 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² pow. użytkowej,   10,98 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

od 1m² pow. użytkowej 4,78 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² pow. użytkowej 4,25 zł

3) OD  BUDOWLI

2%  ich wartości określonej na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 -7 ustawy z dnia

12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr  272.XXXVII.2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 4. 1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa  Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.