artykuł nr 1

Uchwała Nr 5/II/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2018/

Uchwała Nr 5/II/2018
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Na podstawie art. 18b ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz 994 ze zm.) i § 9 ust. 3 Statutu Gminy Kłomnice uchwalonego uchwałą Rady Gminy Nr 359.XLVI.2018 z dnia 18 października 2018r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018r. poz. 6703)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje

§ 1. Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w liczbie 3 osób w następującym składzie:

1. Jarosław Łapeta

2. Tomasz Bartnik

3. Tomasz Igielski

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.