artykuł nr 1

Uchwała Nr 4/II/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2018

Uchwała Nr 4/II/2018
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art.18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.994 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 3 Statutu Gminy Kłomnice uchwalonego uchwałą Rady Gminy Nr 359.XLVI.2018 z dnia 18 października 2018r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018r. poz. 6703)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną  5 osób w następującym składzie:

1. Adam Derda

2. Tomasz Igielski

3. Paweł Kowalik

4. Anna Koza

5. Józef Koza

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.