artykuł nr 1

Uchwała Nr 369.XLVI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2018

Uchwała Nr 369.XLVI.2018
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 18 października 2018 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko- ORLIK 2012" w Nieznanicach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 2, pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2018r, poz. 994 z późn. zm.)

uchwala się , co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr 179/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych
„ Moje Boisko ORLIK 2012” w Nieznanicach, wprowadza się zmianę polegającą na tym, że punkt 12 lit.d otrzymuje następujące brzmienie:

„12. d) wezwać Policję”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po  upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.