artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.12.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DN. 21 grudnia 2018 r.

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

że na wniosek Gminy Kłomnice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydlów w ulicy Nadrzecznej, do realizacji na działce o numerze ewid. 2303 – obręb Skrzydlów.

 

W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych, że można się zapoznać z dokumentacją złożoną do wniosku, w Urzędzie Gminy Kłomnice p. 210 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia.