artykuł nr 1

Zarządzenie nr 229/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2017

OR.0050.229.2017

 ZARZĄDZENIE Nr 229/2017
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 29 grudnia 2017 roku

 
w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 14 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1067 ze zm.).
zarządza się co następuje:
§ 1
1.Powołuję Pana Przemysława Zielińskiego na Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Kłomnicach, od dnia 30 grudnia 2017 roku.
2. Pan Przemysław Zieliński spełnia warunki określone w art. 14 ust. 3, wymienionej wyżej ustawy, to jest:
1/uzyskał poświadczenie bezpieczeństwa Nr F 0012110T wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Delegaturę w Łodzi upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne/zastrzeżone” – z terminem ważności do 26.04.2020r.,
§ 2
Zadania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych oraz rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.