artykuł nr 1

Zarządzenie nr 228/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2017

OR.0050.228.2017

 ZARZĄDZENIE Nr 228/2017
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 29 grudnia 2017 roku

 
w sprawie odwołania  pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 14 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych /Dz. U. z 2016r., poz. 1067 ze zm./
zarządza się co następuje:
§ 1
Odwołuję pana Adama Równiaka z dniem 30.12.2017 r. z  funkcji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Kłomnicach.
Zadania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych określa ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 4
Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Kłomnice Nr 124/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania pełnomocnika d/s informacji niejawnych.