artykuł nr 1

Zarządzenie nr 227/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2017

 OR.0050.227.2017

 
Zarządzenie  227/2017 
Wójta Gminy Kłomnice 
z dnia 29.12.2017 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 145/2010 z dnia 31.12.2010r. ze zm. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki rachunkowości) w Urzędzie Gminy Kłomnice
 
Na podstawie art 10 ust 2 i art. 8 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1047 ze zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w art 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego , jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej( t.j. Dz.U. z 2017r. poz 760 ze zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
W załączniku nr 3 „Wykaz kont dla budżetu Gminy Kłomnice” do zarządzenia 145/2010 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.12.2010r. w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki ) rachunkowości, wprowadza następujące zmiany:
 
Konto 134 i 260 zmienia się sposób ujmowania odsetek od kredytów i pożyczek  w ewidencji szczegółowej do konta 134 „Kredyty bankowe” i do konta 260 „Zobowiązania finansowe” wprowadza się ewidencję szczegółową dla odsetek wg poszczególnych umów kredytowych, umów pożyczek oraz umów organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji stosownie do zasad funkcjonowania tych kont określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017r.  
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.