artykuł nr 1

Zarządzenie nr 196/A/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.11.2017

 OR.0050.196.A.2017

 
Zarządzenie nr 196/A/2017
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 16.11.2017
 
w sprawie: zasad rachunkowości, procedur zarządzania realizacją projektu, przechowywania i archiwizowania dokumentacji, kontroli finansowej w zakresie realizacji zadania pn. „Podstawowa sprawa – wiedza!”. Umowa z Województwem Śląskim Nr UDA-RPSL.11.01.04-24-02G2/17-00  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016r. poz. 1047 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 24), art. 53, 54, 68, 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),  oraz zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 145/2010 z dnia 31.12.2010 z póź. zm., Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 100/2013 z dnia 03.09.2013 zarządza się co następuje:
§ 1
 
1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 145/2010 z dnia 31.12.2010 par. 2 dla projektu pn „Podstawowa Sprawa – wiedza!” stosuje się zasady rachunkowości określone w danym zarządzeniu. Ewidencja księgowa będzie prowadzona przy zastosowaniu kodu księgowego –nr zadania 5 „Podstawowa sprawa - wiedza”.
2. Rachunkiem transferowym na który będą przekazywane środki na dofinansowanie jest rachunek bankowy Gminy Kłomnice wyodrębniony dla projektu nr 32 8264 0002 2000 0000 0039 0163. Z rachunku tego przekazywane będą środki na rachunki wyodrębnione przez realizatorów projektu:
- Szkoła Podstawowa w Kłomnicach 51 8264 0002 2000 0019 1001 0003,
- Szkoła Podstawowa w Garnku 38 8264 0002 2000 0019 1027 0003,
- Szkoła Podstawowa w Witkowicach 85 8264 0002 2000 0019 1030 0003,
- Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie 72 8264 0002 2000 0019 1056 0003
 z których dokonywane będą wszystkie płatności dotyczące realizacji danego zadania.
 
§ 2
 
1.Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji dla danego projektu odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 145/2010 z dnia 31.12.2010 - załącznik nr 6 z tą zmianą, że okres ten nie może być krótszy niż określony w umowie.
2. Wszystkie dokumenty dotyczące dotowanego projektu będą opisywane zgodnie z wymaganiami Programu.
3. Segregatory z ww. dokumentami przechowywane są w zamkniętej szafie w Referacie finansowym oraz w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w pokoju nr 202 w UG Kłomnice, a następnie po upływie 5 lat przekazane do archiwum zakładowego.
 
§ 3
 
Na potrzeby realizacji projektu mają zastosowanie  procedury kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kłomnice (Zarządzenie Wójta Gminy Kłomnice Nr 100/2013 z dnia 03.09.2013z późn. zm.).
 
§ 4
Na potrzeby realizacji projektu ma zastosowanie Instrukcja sporządzania i obiegu dokumentów (Zarządzenie Wójta Gminy Kłomnice Nr 102/08 z dnia 29.09.2008 ).
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia podpisania umowy i ma zastosowanie w okresie realizacji projektu.