artykuł nr 1

Zarządzenie nr 175/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 19.10.2017

 OR.0050.175.2017

 
 
Zarządzenie Nr 175/2017
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 19 października 2017 r.
 
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 158/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.09.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok
 
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 186.XXIX.2016 z dnia 30.12.2016r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.  jak również  z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 174/2017 z dnia 19.10.2017r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 157/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.09.2017r w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłomnice na 2017r
§ 1.  1) Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2017 rok przedstawia załącznik nr 1 do   niniejszego zarządzenia.
2) Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2017 rok przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2017 rok przedstawiają się następująco:
- zmniejszenie dochodów 5 938,33zł
- zmniejszenie wydatków   1 600,00zł
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 20.09.2017r.
Załączniki:
Załącznik nr 1 i 2140 KB