artykuł nr 1

Zarządzenie nr 163/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.10.2017

OR.0050.163.2017
 
Zarządzenie Nr 163/2017
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 3 października 2017 r.
 
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) i art.13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 2147, zm. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 820.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wydzierżawić na rzecz P...* nieruchomość zabudowaną Ośrodkiem Zdrowia w Ganku przy ul. Głównej 7, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów jako działka 3079, o pow. 0,1366 ha , k. m. 1, obręb Garnek, księga wieczysta CZ1C/00105986/3, na okres do 3 lat, na udzielanie świadczeń leczniczych.
§ 2. Ustalić czynsz miesięczny w wysokości 1 227 zł + właściwa stawka Vat.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
* Dane ukryte ze względu na ochronę danych osobowych