artykuł nr 1

Zarządzenie nr 162/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.10.2017

 OR.0050.162.2017

Zarządzenie Nr 162/2017
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 03.10.2017 r.
 
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kłomnice.
 
Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 08 marca o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1875) i art.130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2016 r., poz.1666 z późn. zm.)
 
zarządza się co następuje :
 
§ 1. W związku z przypadającym świętem w  sobotę 11 listopada 2017 r. wyznaczam  okres od 02 do 30 listopada 2017 r. do odbioru dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kłomnice.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.