artykuł nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA 2016 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA  2016 ROK
 
Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za 2016r.
 
Rok 2016 zamknął się nadwyżką w kwocie 2 039 314,97 zł, przy planowanej na rok 2016 nadwyżce w wysokości 816 959,80 zł.  W okresie tym osiągnięto dochody w wysokości 45 327 465,69 zł (planowane na rok 2016 45 351 698,04 zł) oraz zrealizowano wydatki w wysokości 43 288 150,72 zł (planowane na rok 2016   44 534 738,24 zł).
W 2016 roku spłacono kredyty na kwotę 1 251 000,00 zł. oraz pożyczki w wysokości 154 217,50zł. Zadłużenie gminy z tytułu  emisji obligacji, kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016r. wyniosło 20 629 872,00 zł, co stanowi 45,49% planowanych dochodów ogółem.