artykuł nr 1

Protokół Nr XXXIX.2017

 

XXXIX sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 28.12.2017r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:00 do 10:25.

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Adam Worwąg otworzył XXXIX sesję Rady Gminy Kłomnice.

Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Wójta p. Piotra Juszczyka, Sekretarz p. B. Mizera, Skarbnika p. E. Dąbrowską, radcę prawnego p. E. Recha, radnych powiatowych w osobie p. J. Miarzyńskiego, p. L. Wiśniewskiego, członka Zarządu powiatu p. L. Smolarskiego, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów, mieszkańców.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady p. A. Worwąg oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych, sołtysów i gości stanowią załącznik nr 1, 2, 3 do niniejszego protokołu. 

Radni nieobecni:

•   Wiesława Jędras

•   Wojciech Milczarek

Radny spóźniony:

•   Andrzej Wilk

 

Ad. 3

Przewodniczący Rady p. A. Worwąg poinformował, że radni otrzymali porządek obrad. Zapytał, czy są uwagi i propozycje zmian.

Przewodniczący zgłosił wniosek o wycofanie pkt 11b).

Innych propozycji do porządku obrad nie było.

Następnie nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXIX sesji ze zgłoszonymi poprawkami

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli porządek obrad.

Nastąpiło odczytanie porządku obrad:

 

1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy.

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.  Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6.  Przyjęcie interpelacji i zapytań.

7.  Przyjęcie budżetu gminy na 2018 rok - uchwała.

a. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

8. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2018-2028 – uchwała.

a)  opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

9.  Zmiany w budżecie gminy na 2017 rok – uchwała.

10. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 – uchwała.

11.  Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu w Kłomnicach.

b) wycofano

c) ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.

d) dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – samorządowego zakładu budżetowego.

12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

13. Wolne wnioski i komunikaty.

14. Zamknięcie obrad sesji. 

 

ad.pkt.4

Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z ostatniej sesji był dostępny w biurze Rady Gminy i był wyłożony przed sesją. Każdy kto chciał mógł się z nim zapoznać. Poza tym jest zamieszczany w BIP Urzędu Gminy i zaproponował, by przyjąć go bez odczytywania.

- za takim przyjęciem głosowali wszyscy obecni radni.

 

ad.pkt.5

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Sylwester Politański

2)   Andrzej Śpiewak

3)   Marek Szymczak

 

ad. pkt 6

Brak interpelacji i zapytań.

 

ad.pkt.7 i 7a

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Budżetu gminy na 2017 rok.

A. Śpiewak – odczytał w/w projekt – załącznik 4 do protokołu.

P. Skarbnik odczytała Uchwałę nr 4200/VI/201/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – załącznik 5 do protokołu.

Następnie Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy odczytał opinię stałych komisji Rady Gminy Kłomnice do projektu Budżetu Gminy na 2018 rok – załącznik 6 do protokołu.

Przybył na posiedzenie radny p. A. Wilk

Pani Skarbnik wyjaśniła, że wszystkie uwagi zawarte w Uchwale Regionalnej Izbie Obrachunkowej zostały naniesione do projektu uchwały, wprowadzono aneksy umów kanalizacja Rzerzęczyce, Skrzydlów oraz „Podstawowa sprawa wiedza”.

Do projektu uchwały zgłoszono wniosek podpisany przez 10 radnych, którego treść odczytał Przewodniczący – zał. 7 do protokołu.

P. Skarbnik zabrała głos w sprawie, informując, że projekt uchwały został już przygotowany a przyjęcie wniosku skutkuje nie podjęciem uchwały budżetowej w tym momencie. Zaproponowano, aby przyjąć zmiany na następnej sesji a projekt uchwały budżetowej przyjąć w aktualnej formie.

Nastąpiła dyskusja w sprawie.

W wyniku niejednoznacznej decyzji Przewodniczący ogłosił 2 min. przerwy w celu ustalenia stanowiska.

Wznowiono posiedzenie. głos zabrał radny p. A. Śpiewak, który poinformował, że w związku ,iż proponowana zmiana ciągnie za sobą szereg zmian w projekcie uchwały radni podjęli decyzję o wycofaniu wniosku. Zostanie on złożony na koniec sesji na ręce Przewodniczącego oraz odczytany na następnej sesji.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

ad. pkt 8 i 8 a

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2018-2027 – załącznik 8 do protokołu.

S. Politański – odczytał w/w projekt .

P. Skarbnik odczytała Uchwałę nr 4200/VI/203/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – zał. 9 do protokołu.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu

 

ad. pkt 9

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok – zał. 10 do protokołu.

M. Szymczak – odczytał w/w projekt.

Głos zabrała p. E. Dąbrowska Skarbnik Gminy - zmiany w budżecie na 2017 rok zostały szczegółowo omówione na podstawie załączników do uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu

 

ad. pkt 10

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027 – zał. 11 do protokołu.

A.Śpiewak – odczytał projekt w/w uchwały.

Zmiany zostały szczegółowo omówione przy pkt. 9

Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 13 radnych.

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

ad. pkt 11a

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu w Kłomnicach – zał.12 do protokołu.

S. Politański – odczytał projekt w/w uchwały.

 Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 13 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

ad. pkt 11b

Wycofano.

 

ad. pkt 11c

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.– zał.13 do protokołu.

M. Szymczak – odczytał projekt w/w uchwały.

P. A. Śpiewak zapytał dlaczego z projektu nie został wykreślony pkt. 2 dotyczący pełnienia funkcji sołtysa i radnego przez jedną osobę. W temacie głos zabrała p. E. Recha radca prawny informując, że takie unormowanie jest jak najbardziej prawidłowe oraz czytelne. Dodatkowo radczyni przybliżyła obecnym cel uchwały jakim jest unormowanie kwestii zwrotów kosztów podróży służbowej.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 13 radnych.

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

ad. pkt 11d

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – samorządowego zakładu budżetowego – załącznik 14 do protokołu.

A. Śpiewak – odczytał projekt w/w uchwały.

Głos zabrał p. Z. Wawrzyniak Kierownik CIS, informując, że Centrum Integracji Społecznej nie jest w stanie pokryć wszystkich kosztów funkcjonowania, dlatego Gmina Kłomnice może wesprzeć działania przyznaną dotacją w kwocie 660, 57 zł na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum, co wynika z zapisów w projekcie uchwały. W chwili obecnej w CIS znajduje się 65 uczestników oraz 19 pracowników – łącznie 84 osoby.

W temacie głos zabrał Wójt przybliżając obecnym kwotę dotacji celowej (unijnej) w wysokości 591 668,00zł oraz środki z UP na sfinansowanie świadczeń integracyjnych w kwocie 754 825,00 zł.

Radny S. Matuszczak opuścił posiedzenie.

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 12 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

ad. pkt 12

Z uwagi na brak interpelacji i zapytań głos zabrał p. Wójt przybliżając obecnym informację międzysesyjną – zał. 15 do protokołu.

 

ad. pkt 13

Wolne wnioski i komunikaty.

Głos zebrał p. A. Śpiewak informując o celu zorganizowanego zebrania wiejskiego związanego z otrzymaniem nagrody przez Zespół obrzędowy „GRUSZA”

Kolejno p. A. Śpiewak wraz z kolegą radnym z PiS oraz w imieniu p. Poseł na Sejm p. L. Burzyńskiej złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne.

Głos zabrał p. L. Smolarski – członek Zarządu Powiatu, który złożył podziękowania poszczególnym osobom za owocną współpracę w mijającym roku oraz złożył życzenia noworoczne wszystkim obecnym na XXXIX sesji.

Podziękowania oraz życzenia noworoczne dla kolegów radnych, sołtysów, członkom Zarządu Powiatu, Kierowników i Dyrektorów jednostek podległych przekazał również Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy. Wójt również przedstawił plany w sprawie przyszłorocznych obchodów 100 – lecia odzyskania Niepodległości.

Kolejno wystąpił przedstawiciel Sztabu 26 Finału WOŚP ziemi Kłomnickiej, który zaprosił do sali OSP Rzerzęczyce na 26 Finał 14 stycznia 2018r.

 

ad. pkt 14

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXXIX sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z XXXIX Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Adam Worwąg

Protokołowała:

 E. Wilk