artykuł nr 1

Protokół Nr XXXVIII.2017

 

XXXVIII Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 22.12.2017r. w sali U.S.C Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 10:30 do godz. 11:04.

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Adam Worwąg otworzył XXXVIII Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kłomnice. Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Wójta p. Piotra Juszczyka, Z-cę A. Śliwakowskiego, Sekretarz p. B. Mizera oraz Skarbnika p. E. Dąbrowską.

Ad. 2

Przewodniczący Rady p. A. Worwąg oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1do niniejszego protokołu. 

Radni nieobecni:

· Wiesława Jędras

· Wanda Kusztal

· Sylwester Politański

· Kazimierz Wilkoszewski

Radni spóźnieni:

· Marek Szymczak

· Jarosław Łapeta

Ad. 3

Przewodniczący Rady p. A. Worwąg poinformował, że radni otrzymali porządek obrad. Zapytał, czy są uwagi i propozycje zmian.

Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono.

Następnie nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXVIII Nadzwyczajnej sesji:

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie 9 głosami „za” przyjęła porządek obrad.

1.   Otwarcie XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.   Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.   Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6.   Przyjęcie interpelacji i zapytań.

7.   Zmiany w Budżecie Gminy na rok 2017– uchwała.

8.   Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027- uchwała.

9.   Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy.

10.  Wolne wnioski i komunikaty.

11.  Zamknięcie obrad sesji. 

Ad. 4

Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z ostatniej sesji był dostępny w biurze Rady Gminy i był wyłożony przed sesją. Każdy kto chciał mógł się z nim zapoznać. Poza tym jest zamieszczany w BIP Urzędu Gminy i zaproponował, by przyjąć go bez odczytywania.

Uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem protokołu.

 

- za przyjęciem głosowali wszyscy obecni radni.

Ad.5

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Anna Koza

2)   Sławomir Jurczyk

3)   Stanisław Matuszczak

Ad. 6

Brak interpelacji i zapytań.

Ad. 7

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok – zał. 3 do protokołu.

S. Jurczyk – odczytała w/w projekt.

Przybył p. M. Szymczak oraz p. J. Łapeta.

Głos zabrała p. E. Dąbrowska Skarbnik Gminy, która szczegółowo omówiła zmiany w budżecie. Kwota 6400 zł na zakup sprzętu pożarniczego, 19 600 zł przesunięcie na zadanie przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z pismem z RIO. Głos w sprawie zabrała Sekretarz wyjaśniając szczegółowo zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości  oraz wyjaśniając uwagi RIO, gdzie zadania z zakresu przeciwdziałaniu narkomanii były wykonywane tylko w budżecie nie były wyszczególnione. Sekretarz również wspomniała o szkoleniu zorganizowanym w dniach 28-29.12.17 9.00-15.00. w temacie zmiany w/w ustawy. Pytanie zadał p. A. Śpiewak w celu wyjaśnienia jaki sprzęt ma być zakupiony oraz na co mogą zostać przeznaczone środki 19600 zł oraz czy kluby sportowe mogą ubiegać się o powyższą kwotę. Odpowiedzi udzieliła P. Sekretarz szczegółowo omawiając przeznaczenie środków. Z-ca p. A. Śliwakowski  udzielił odpowiedzi w sprawie zakupu sprzętu strażackiego – sprzęt ochrony dróg oddechowych. Kolejno dyskutowano w temacie firm wykonujących przeglądy aparatów oddechowych w jednostkach OSP.

Przewodniczący przeszedł do przeprowadzenia głosowania projektu uchwały nr 288.XXXVIII.2017 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2017 rok.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – 11 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie głosów.

Ad.8

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027– zał. 4 do protokołu.

A. Koza  – odczytała w/w projekt ze zgłoszonymi poprawkami.

Głos zabrała p. Skarbnik szczegółowo omawiając zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2016-2027 na podstawie załączników do projektu m.in. zmniejszono limit ze względu na przesunięcie prac kanalizacji w Rzerzęczycach na rok 2018 – 50 000 zł.

Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 11 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Ad. 9

Brak interpelacji i zapytań.

Ad. 10

Głos zabrał mieszkaniec Gminy Kłomnice p. G. Bugaj zgłaszając wnioski do protokołu w celu udzielenia odpowiedzi przez Wójta w sprawie nasadzeń drzew na ul. Częstochowskiej, ścieżki rowerowej, sprawa zabytkowych pomników, zmiana nazwy ul. Dworcowej na ul. Kasztanową itp.

P. A. Śpiewak poruszył temat zmiany terminu komisji, aby następny raz nie zmieniać raz ustalonych terminów.

Przewodniczący odczytał pismo w sprawie zgłaszania kandydatów do Statuetek Powiatu Częstochowskiego.

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z XXXVIII Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Worwąg

Protokołowała:

 E. Wilk