artykuł nr 1

Uchwała Nr 293.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2017

Uchwała Nr 293.XXXIX.2017
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 28 grudnia 2017 r.
 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027.
 
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
Rada Gminy Kłomnice uchwala co następuje:
§ 1.  W uchwale Nr 187.XXIX.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2016r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027 wprowadza się następujące zmiany:
1) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2027 stanowiąca załącznik nr 1 do zmienianej Uchwały otrzymuje brzmienie zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik nr 2 do zmienianej Uchwały Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Załącznik nr 2150 KB
Załącznik nr 1MB